De Ilse Methode
Het Snoezelrijk

Het Snoezelrijk

Download hier de algemene voorwaarden

Of lees de algemene voorwaarden hieronder:

1 Algemene voorwaarden 2016

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met "Worldwidesnoezelen.com" aangeduid Worldwidesnoezelen.com statutair gevestigd te Nederhorst den Berg en kantoorhoudende te (1394 DB) Nederhorst den Berg aan de Rivierahof 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109054) en wordt met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Worldwidesnoezelen.com. Uitsluitend door Worldwidesnoezelen.com schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Worldwidesnoezelen.com niet van toepassing.
1.3 Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Worldwidesnoezelen.com en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
2.1 Een aanbod van Worldwidesnoezelen.com geschiedt vrijblijvend en kan door Worldwidesnoezelen.com worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 7 kalenderdagen na de kennisneming door Worldwidesnoezelen.com van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies in het kader van een aanbod door Worldwidesnoezelen.com verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte –algemene- informatie, binden Worldwidesnoezelen.com niet.
2.2 Een aanbod van Worldwidesnoezelen.com is gedurende 2 maanden na de toezending daarvan door Worldwidesnoezelen.com geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Worldwidesnoezelen.com schriftelijk is verlengd.
2.3 Indien door Worldwidesnoezelen.com een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Worldwidesnoezelen.com en de opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Worldwidesnoezelen.com of door uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door Worldwidesnoezelen.com. Uitsluitend het aanbod van Worldwidesnoezelen.com respectievelijk de factuur van Worldwidesnoezelen.com voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.4 Indien door Worldwidesnoezelen.com geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door Worldwidesnoezelen.com. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Worldwidesnoezelen.com respectievelijk de factuur van Worldwidesnoezelen.com voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.5 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen
en/of aanvullingen door Worldwidesnoezelen.com en de opdrachtgever eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.
2.6 De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) annuleert of ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken, rechten en vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 8 gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Worldwidesnoezelen.com te vergoeden de door Worldwidesnoezelen.com in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.

2.7 Worldwidesnoezelen.com heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
a. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voortvloeiende verbintenissen;
b. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
c. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;
d. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
e. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
f. executoriaal beslag onder Worldwidesnoezelen.com ten laste van de opdrachtgever;
g. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;
h. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de
aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
i. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen. De opdrachtgever is verplicht Worldwidesnoezelen.com onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.
2.8 Worldwidesnoezelen.com is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.7 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
2.9 Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Worldwidesnoezelen.com ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Worldwidesnoezelen.com gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Prijs en betaling
3.1 Door Worldwidesnoezelen.com kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Ook zijn in de prijs niet inbegrepen:
a. de kosten voor, grond-, hei-, hak-, breek- funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers- , herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. de kosten voor heis- of hefwerktuigen en takels;
f. reis- en verblijfkosten.
Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden Worldwidesnoezelen.com niet. Aan in een tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
3.2 Worldwidesnoezelen.com heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen met inachtneming van de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het CBS. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
3.3 Facturen van Worldwidesnoezelen.com dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de offerte, opdrachtbevestiging en/of factuur van Worldwidesnoezelen.com vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum worden voldaan.

3.4 Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft
betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen
wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door Worldwidesnoezelen.com te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in
en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Worldwidesnoezelen.com verschuldigd.
3.5 Worldwidesnoezelen.com heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
3.6 De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Worldwidesnoezelen.com op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Worldwidesnoezelen.com tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht
de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de opdrachtgever in verzuim is.
3.7 De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Worldwidesnoezelen.com de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Worldwidesnoezelen.com te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van Worldwidesnoezelen.com desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft
Worldwidesnoezelen.com het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.
3.8 De opdrachtgever is verplicht een door Worldwidesnoezelen.com ten aanzien van een betalingsverplichting van de opdrachtgever verzocht voorschot binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van Worldwidesnoezelen.com aan Worldwidesnoezelen.com te betalen. Wanneer een voorschot is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 - Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Krachtens de overeenkomst te leveren zaken en/of te verlenen rechten worden door Worldwidesnoezelen.com steeds aan de opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Worldwidesnoezelen.com verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen, volledig aan Worldwidesnoezelen.com zijn betaald. De opdrachtgever is tot volledige betaling niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 4.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

Artikel 5 - Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, vormgeving, analyses, rapporten, methoden, modellen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna aangeduid met "Voortbrengselen", berusten uitsluitend bij Worldwidesnoezelen.com en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.
5.2 Voortbrengselen en daarin vervatte informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van Worldwidesnoezelen.com en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 8.1. (eerste zin) geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen
of wijzigen.

5.3 Worldwidesnoezelen.com heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.
5.4 Door Worldwidesnoezelen.com ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van Voortbrengselen in strijd met de rechten van Worldwidesnoezelen.com en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de
overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door Worldwidesnoezelen.com verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.
5.5 Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan Worldwidesnoezelen.com toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel 5.5 bedoelde voorwaarden van derden.
5.6 Onverminderd artikel 6 zal Worldwidesnoezelen.com de opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de opdrachtgever door gebruik van Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, indien de opdrachtgever Worldwidesnoezelen.com onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling van die vordering volledig aan Worldwidesnoezelen.com overlaat en instructies van Worldwidesnoezelen.com ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover Voortbrengselen door een ander dan Worldwidesnoezelen.com zijn gewijzigd. Indien de hiervoor in dit artikel 5.6 bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door Worldwidesnoezelen.com onherroepelijk wordt erkend, zal Worldwidesnoezelen.com hetzij de betrokken Voortbrengselen van de opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de
verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij de opdrachtgever in staat stellen om de betrokken Voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. Worldwidesnoezelen.com is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de opdrachtgever te vrijwaren.
5.7 De opdrachtgever zal Worldwidesnoezelen.com vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Worldwidesnoezelen.com door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Worldwidesnoezelen.com als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Worldwidesnoezelen.com vergoeden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding
6.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Worldwidesnoezelen.com zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.7. De artikelen 6.1 tot en met 6.8 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van Worldwidesnoezelen.com gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van Worldwidesnoezelen.com hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.8 te doen.
6.2 Worldwidesnoezelen.com is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Worldwidesnoezelen.com aan Worldwidesnoezelen.com toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Worldwidesnoezelen.com toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd
gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde elektronische verzending van verklaringen en gegevens. Worldwidesnoezelen.com is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) gebruik van haar adviezen.

6.3 Aansprakelijkheid van Worldwidesnoezelen.com kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever Worldwidesnoezelen.com onverwijld na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en
Worldwidesnoezelen.com gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
6.4 Een verplichting van Worldwidesnoezelen.com tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde
heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door Worldwidesnoezelen.com verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Worldwidesnoezelen.com wordt betaald. Worldwidesnoezelen.com is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.
6.5 De opdrachtgever zal Worldwidesnoezelen.com vrijwaren van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Worldwidesnoezelen.com geleverde zaken en/of verleende diensten. De opdrachtgever zal Worldwidesnoezelen.com vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden
geleverde zaken, die mede bestaan uit door Worldwidesnoezelen.com aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door Worldwidesnoezelen.com geleverde zaken.
6.6 Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van Worldwidesnoezelen.com ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van Worldwidesnoezelen.com en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de
in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever Worldwidesnoezelen.com zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.
6.7 De opdrachtgever staat er voor in dat door Worldwidesnoezelen.com te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever zal Worldwidesnoezelen.com vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Worldwidesnoezelen.com verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.
6.8 De opdrachtgever staat er voor in dat Worldwidesnoezelen.com tijdig over alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen beschikt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever zal Worldwidesnoezelen.com vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat Worldwidesnoezelen.com heeft gehandeld in strijd
met een vergunning, ontheffing of andere beschikking.

Artikel 7 - Overmacht
7.1 Indien Worldwidesnoezelen.com door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Worldwidesnoezelen.com door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Worldwidesnoezelen.com en/of andere hulppersonen,
productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen, brand, verlies of diefstal en weersomstandigheden.
7.2 Indien Worldwidesnoezelen.com door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover Worldwidesnoezelen.com geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Artikel 8 - Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie
8.1 De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door Worldwidesnoezelen.com verstrekte, van Worldwidesnoezelen.com betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door Worldwidesnoezelen.com als zodanig is aangeduid.
8.2 Door schending van het artikel 8.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan Worldwidesnoezelen.com een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,-- voor iedere schending en van € 5.000,-- voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit ieder schending voortvloeiende schade aan Worldwidesnoezelen.com te vergoeden en uit iedere
schending voortvloeiende voordelen aan Worldwidesnoezelen.com te verantwoorden en af te dragen.

Artikel 9 - Algemeen
9.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie door of namens hem (schriftelijk) verstrekte gegevens (zoals gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen) en staat in voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Worldwidesnoezelen.com heeft het recht, maar is niet verplicht de juistheid, volledigheid en consistentie van door de opdrachtgever verstrekte gegevens en functionele specificaties te onderzoeken en heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever door Worldwidesnoezelen.com geconstateerde onvolkomenheden heeft hersteld.
9.2 De opdrachtgever zal Worldwidesnoezelen.com op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en zal Worldwidesnoezelen.com onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de opdrachtgever.
9.3 Aanbiedingen van en overeenkomsten met Worldwidesnoezelen.com worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met Worldwidesnoezelen.com niet van toepassing.
9.4 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.
9.5 Vorderingsrechten van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst vervallen in ieder geval één jaar na het ontstaan ervan.
9.6 Indien Worldwidesnoezelen.com een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTVERLENING
Artikel 10 - Algemeen
10.1 Door Worldwidesnoezelen.com kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Worldwidesnoezelen.com bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Worldwidesnoezelen.com zoveel mogelijk in acht worden genomen. Worldwidesnoezelen.com is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Worldwidesnoezelen.com kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van Worldwidesnoezelen.com ingetreden omstandigheden. Termijnen gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen et cetera in bezit zijn van Worldwidesnoezelen.com, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
10.2 De opdrachtgever is verplicht te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van de te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die zaken en/of diensten op eerste verzoek van Worldwidesnoezelen.com af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 10.2 bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
10.3 De opdrachtgever is verplicht om Worldwidesnoezelen.com tijdig in kennis te stellen van door Worldwidesnoezelen.com in acht te nemen regelgeving en normen, die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden.
10.4 Door Worldwidesnoezelen.com kenbaar gemaakte afbeeldingen, maatvoering, kleuren, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, beschrijvingen, modellen en/of monsters vormen uitsluitend algemene informatie. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan verschillen tussen de geleverde zaken/diensten en algemene informatie.

Artikel 11- Levering en afname van zaken
11.1 Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de (af)levering van zaken door Worldwidesnoezelen.com op de plaats van de onderneming van Worldwidesnoezelen.com. Worldwidesnoezelen.com is niet verplicht zaken af te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats. Worldwidesnoezelen.com heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen.
11.2 Vervoer en verzending van de door Worldwidesnoezelen.com aan opdrachtgever te leveren zaken geschieden voor rekening van de opdrachtgever, met toepassing van de door Worldwidesnoezelen.com kenbaar gemaakte tarieven.
11.3 De kosten van uitvoering van door de opdrachtgever verzochte of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever door Worldwidesnoezelen.com aanvaarde wijzingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.4 Onverminderd de artikelen 4.1 en 10.2 zijn door Worldwidesnoezelen.com te leveren zaken voor risico van de opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de opdrachtgever om door Worldwidesnoezelen.com te leveren zaken af te nemen. Indien levering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd met ingang van het bepaalde in dit artikel.
11.5 De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van de door Worldwidesnoezelen.com geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en Worldwidesnoezelen.com bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van 1 de door Worldwidesnoezelen.com geleverde zaken in kennis te stellen. Door Worldwidesnoezelen.com geleverde zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever 7 kalenderdagen na levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
11.6 Worldwidesnoezelen.com is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de/ opdrachtgever aan Worldwidesnoezelen.com geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Worldwidesnoezelen.com van de reden van het retourneren. Door de opdrachtgever is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Worldwidesnoezelen.com de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Worldwidesnoezelen.com geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door Worldwidesnoezelen.com in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Worldwidesnoezelen.com te vergoeden.
11.7 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal Worldwidesnoezelen.com aan de opdrachtgever verkochte zaken (laten) installeren.

11.8 Indien installatie door Worldwidesnoezelen.com is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de installatie geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste faciliteiten (zoals telecommunicatiefaciliteiten) ter beschikking te stellen.
11.9 Indien Worldwidesnoezelen.com door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken zaken aan de opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen Worldwidesnoezelen.com en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).
11.10 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Worldwidesnoezelen.com niet verplicht krachtens en/of in het kader van de overeenkomst (af)geleverde zaken te onderhouden. Worldwidesnoezelen.com is niet verplicht na het tot stand komen van een tot (af)levering van zaken strekkende overeenkomst een tot onderhoud van die zaken strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.
11.11 De opdrachtgever, die uit de uitoefening van het recht op ontbinding, voortvloeiende verplichtingen toerekenbaar niet (tijdig) nakomt, is zonder ingebrekestelling in verzuim en is verplicht uit niet (tijdige) nakoming voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 12 - Verlening en afname van diensten
12.1 Worldwidesnoezelen.com is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door Worldwidesnoezelen.com schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat. De overeenkomst tot dienstverlening houdt in geen geval een
resultaatsverplichting voor Worldwidesnoezelen.com in.
12.2 De opdrachtgever is verplicht om alle informatie die van belang is of van belang kan zijn voor de overeengekomen dienstverlening tijdig aan Worldwidesnoezelen.com te verstrekken en Worldwidesnoezelen.com tijdig op de hoogte te houden van nieuwe feiten en ontwikkelingen.
12.3 Indien is overeengekomen dat Worldwidesnoezelen.com diensten buiten een onderneming van Worldwidesnoezelen.com verleent, is de opdrachtgever verplicht om voor de dienstverlening benodigde faciliteiten (zoals energie en internetverbindingen) ter beschikking te stellen.
12.4 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft Worldwidesnoezelen.com het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
12.5 Worldwidesnoezelen.com is uitsluitend verplicht om bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening te verstrekken aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien Worldwidesnoezelen.com die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn.
Worldwidesnoezelen.com is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan Worldwidesnoezelen.com een door Worldwidesnoezelen.com op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.
12.6 Worldwidesnoezelen.com heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer anderen (dan een of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.
12.7 De opdrachtgever is voor de diensten van Worldwidesnoezelen.com een vergoeding verschuldigd op basis van de geldende tarieven van Worldwidesnoezelen.com (op basis van besteding van tijd of vaste tarieven), tenzij Worldwidesnoezelen.com en de opdrachtgever
schriftelijk anders zijn overeengekomen. De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de diensten van Worldwidesnoezelen.com tenzij Worldwidesnoezelen.com en de opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.8 Indien Worldwidesnoezelen.com op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan Worldwidesnoezelen.com een door op basis van haar tarieven vast te stellen - aanvullende - geldsom verschuldigd.
Worldwidesnoezelen.com is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.
12.9 Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht Worldwidesnoezelen.com daarvan voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere.

Nieuws